Giá trị cốt lõi

1. Chất lượng

Bao gồm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ phục vụ cộng đồng từng bước được nâng lên theo chuẩn mực quốc tế.

2. Sáng tạo

Thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội, là nơi sản sinh ra tri thức mới; sinh viên tốt nghiệp ra trường có tính năng động cao, tự thích nghi với môi trường công tác và có tinh thần khởi nghiệp.

3. Đoàn kết

Là tiền đề tạo nên sức mạnh và phát huy năng lực của mỗi thành viên trong Trường, có tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu..

4. Trách nhiệm

Đào tạo sinh viên có tình yêu đất nước, có đạo đức, trách nhiệm trong thi hành công vụ.

5. Hội nhập

Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có trình độ, kỹ năng ngang tầm khu vực và thế giới.