Khoa
Quy chế tổ chức và hoạt động Khoa Luật

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHOA LUẬT

Quy chế tổ chức và hoạt động Khoa Kinh tế
221220 QĐ số 246.QĐ-ĐHCVA Vv ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Ngoại ngữ
221220 QĐ số 247.QĐ-ĐHCVA Vv ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Công nghệ
221201 QĐ số 216.QĐ-ĐHCVA Vv ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ môn cơ bản
Trung tâm
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

221207 QĐ số 231.QĐ-ĐHCVA Vv ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo & Thực hành nghề

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & THỰC HÀNH NGHỀ