10 năm lan tỏa những giá trị của Hiến pháp năm 2013

Theo VOV.VN – Ngày 14/11, Trường Đại học Chu Văn An tổ chức Hội thảo “Mười năm lan tỏa những giá trị cơ bản của Hiến pháp 2013” nhằm đánh giá những thành tựu đạt được, những giá trị cơ bản với sự lan tỏa, tác động thực tiễn từ các quy định của Hiến pháp đối với đời sống xã hội Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/ 2013 tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Hiến pháp 2013 là kết quả của sự kế thừa các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992; là sự thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đây là bản Hiến pháp đánh dấu một thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Hội thảo “Mười năm lan tỏa những giá trị cơ bản của Hiến pháp 2013”

GS.TS Hoàng Thế Liên, Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An nhấn mạnh, Hiến pháp năm 2013 có giá trị lớn với cả dân tộc Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức bộ máy Nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Sau 10 năm, những giá trị lớn của Hiến pháp được đề cao, bảo đảm sự tôn nghiêm. Hiến pháp là một hệ các quy định, nguyên tắc hiến định để tạo dựng hệ thống pháp luật, quản lý xã hội theo tinh thần sống và làm việc theo pháp luật; bảo đảm Nhà nước là của dân, do dân và vì dân; quyền làm chủ của nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.

Bên cạnh đó là bảo đảm tòa án độc lập xét xử theo thẩm quyền; xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Hiến pháp nêu rõ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và đi cùng với đó là cơ chế bảo đảm.

“Những giá trị trên rất tuyệt vời, đã lan tỏa và đưa đất nước ta phát triển như ngày nay. Do đó cần tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế hữu hiệu để bảo đảm thực hiện Hiến pháp trong thời gian tới” – GS.TS Hoàng Thế Liên nhấn mạnh.

TS Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp nêu bật những bước phát triển mới của hệ thống pháp luật Việt Nam trong một số lĩnh vực cơ bản trên cơ sở Hiến pháp năm 2013.

Ngày 9/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó đề ra định hướng xây dựng hệ thống pháp luật.

Sau đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 77/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; đề ra nhiều giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của Chính phủ và các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong triển khai định hướng xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Trong đó, phải kể tới các giải pháp như rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giám sát việc thực hiện Nghị quyết; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…

PGS.TS Trần Văn Độ – nguyên Phó Chánh án TAND tối cao thì chia sẻ về “độc lập của tòa án trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – một đặc trưng của Nhà nước pháp quyền nói chung, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng.

Chuyên gia tham luận tại Hội thảo “10 lan tỏa những giá trị cơ bản của Hiến pháp 2013” 

Theo ông, Hiến pháp năm 2013 đã có những quy định nhằm đảm bảo cho TAND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó là việc sửa đổi một số quy định về thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND tối cao, thẩm phán các tòa án khác; nhấn mạnh nguyên tắc độc lập xét xử của thẩm phán và hội thẩm, nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân can thiệp vào hoạt động xét xử; quy định mở về hệ thống tòa án mở đường cho việc tổ chức Tòa án theo cấp xét xử, không theo đơn vị hành chính…

Các báo đưa tin sự kiện:

 

Một số hình ảnh nổi bật:

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *