Đại Học Ecouni
Thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho những mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Ecouni
Trắc nghiệm - Eco

1. Vui lòng điền thông tin của bạn để nhận kết quả sau khi hoàn thành bài Trắc nghiệm:

Bạn có đồng ý nhận thông tin về hướng nghiệp, sự kiện, ngành học, học bổng từ Ecouni không?

2. Vui lòng thực hiện bài Trắc nghiệm dưới đây bằng cách chọn các đáp án mà bạn cảm thấy đúng với bản thân mình. Với mỗi câu hỏi, bạn có thể chọn nhiều đáp án cùng lúc hoặc không chọn đáp án nào, tuỳ vào mức độ phù hợp giữa các đáp án và tính cách của bạn. Đừng suy nghĩ nhiều khi lựa chọn câu trả lời. Bạn có 15 phút để hoàn thành :

Nhóm 1

Tôi là người...
Tôi có thể...
Tôi thích...

Nhóm 2

Tôi là người...
Tôi có thể...
Tôi thích...

Nhóm 3

Tôi là người...
Tôi có thể...
Tôi thích...

Nhóm 4

Tôi là người...
Tôi có thể...
Tôi thích...

Nhóm 5

Tôi là người...
Tôi có thể...
Tôi thích...

Nhóm 6

Tôi là người...
Tôi có thể...
Tôi thích...