[Đào tạo thạc sĩ] – Chuyên ngành Quản lý kinh tế

NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ – THẠC SĨ

Mã ngành: 8340410

Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sỹ

Tên văn bằng tốt nghiệp: Tiếng Việt: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Tiếng Anh: Master of Economic Management

Đơn vị thực hiện: Khoa Kinh tế

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

Chương trình Thạc sỹ Quản lý kinh tế theo hướng ứng dụng có mục tiêu chủ yếu là cung cấp cho người học kiến thức tổng quát và chuyên sâu về quản lý kinh tế; các kiến thức về xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược và chính sách kinh tế, kinh doanh của Nhà nước, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp; các công cụ, phương pháp phân tích, nghiên cứu, đánh giá, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế tại địa phương, tổ chức và doanh nghiệp nhằm thích nghi với những biến đổi của môi trường kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Cung cấp cho người học:

– Các kiến thức thực tế và lý thuyết chuyên sâu về quản lý, phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

– Các kiến thức về xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

– Các kiến thức tổng quát về kinh tế, hoạt động của nền kinh tế thị trường và quản lý nhà nước về kinh tế, các kiến thức chung về pháp luật, pháp luật kinh tế, kiến thức chung về xã hội có liên quan đến quản lý kinh tế.

– Các phương pháp, công cụ thu thập, phân tích, xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

– Phương pháp truyền đạt tri thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế.

– Phương pháp tổ chức, thực thi các chính sách kinh tế của Nhà nước và của địa phương, phương pháp xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

– Phương pháp nghiên cứu, đánh giá tổng hợp, hoàn thiện và cải tiến các hoạt động quản lý kinh tế của địa phương, của tổ chức và doanh nghiệp.

– Khả năng phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức chuyên môn

– Hiểu kiến thức thực tế và lý thuyết chuyên sâu về quản lý, phát triển kinh tế của địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

– Vận dụng kiến thức về xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

– Vận dụng được các kiến thức tổng quát về kinh tế, hoạt động của nền kinh tế thị trường và quản lý nhà nước về kinh tế, các kiến thức chung về pháp luật, pháp luật kinh tế, kiến thức chung về xã hội có liên quan đến quản lý kinh tế.

Về kỹ năng

– Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để thu thập, xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

– Có kỹ năng truyền đạt tri thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế.

– Có kỹ năng tổ chức, thực thi các chính sách kinh tế của Nhà nước và của địa phương, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

– Có kỹ năng nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, hoạt động quản lý kinh tế của địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực tổ chức nghiên cứu thực tế kinh tế của địa phương, tổ chức xây dựng các chính sách kinh tế, chiến lược, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

– Có khả năng thích nghi, tự định hướng trong môi trường kinh tế – xã hội biến động.

– Có khả năng đưa ra những kết luận, đánh giá và bảo vệ quan điểm mang tính chuyên gia trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

– Có khả năng đánh giá tổng hợp và đề xuất cải tiến các hoạt động quản lý kinh tế của địa phương, của tổ chức và doanh nghiệp.

Về cơ hội nghề nghiệp

– Có thể trở thành nhà lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp.

– Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý hoặc cán bộ chuyên môn cao tại các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực quản lý kinh tế.

– Có thể trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

– Có thể đảm đương chức vụ quản lý hoặc nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về kinh tế và quản lý.

ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình Thạc sỹ Quản lý Kinh tế phù hợp cho các đối tượng sau:

– Cán bộ làm công tác quản lý trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công và các tổ chức doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

– Cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch cán bộ trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công và các tổ chức doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

– Cán bộ đang làm trong cơ quan quản lý kinh tế – xã hội ở các địa phương các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp nhưng chưa được đào tạo chính quy về kiến thức quản lý kinh tế.

– Những người dự định sẽ tham gia làm việc trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị, tổ chức muốn trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn về quản lý kinh tế một cách vững chắc và kỹ năng thiết yếu để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thăng tiến trong sự nghiệp.

– Những người đang làm việc hoặc có dự định sẽ làm việc cho các khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước muốn trang bị những hiểu biết về các vấn đề kinh tế-xã hội.

– Những người muốn trang bị các kiến thức về quản lý kinh tế – xã hội và các phương pháp phân tích nhằm phục vụ nhu cầu học tập cao hơn ở bậc nghiên cứu sinh chuyên các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

Yêu cầu đối với người dự tuyển

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế phải thoả mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

– Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

– Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

– Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định.

– Có đủ các điều kiện dự tuyển khác theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường Đại học Chu Văn An.

NGÀNH PHÙ HỢP VÀ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Ngành phù hợp trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sỹ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sỹ, có cùng tên trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV, trình độ thạc sỹ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành (Khoản 1, điều 6, thông tư 15/2014/TT-BGDĐT), không phải học bổ sung kiến thức. Và những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị, quản lý, phân chia thành 3 nhóm ngành theo mức độ phù hợp 1, phù hợp 2, phù hợp 3.

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 1, phù hợp 2, phù hợp 3 với ngành đào tạo thạc sĩ theo quy định phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học của Trường.

Danh mục các môn cần học bổ sung kiến thức

TT Tên môn học Số tín chỉ Ngành phù hợp 1 Ngành phù hợp 2 Ngành phù hợp 3
1. Khoa học quản lý 3 x x x
2. Quản lý Nhà nước về kinh tế 3 x x x
3. Marketing căn bản 3 x x x
4. Kinh tế quốc tế 3 x x
5. Kinh tế phát triển 3 x x
6. Kinh tế vi mô 3 x
7. Kinh tế vĩ mô 3 x
8. Tài chính công 3 x
9. Quản trị nguồn nhân lực 3 x
Tổng số tín chỉ 27 9 12 27

BẰNG CẤP SAU KHI TỐT NGHIỆP

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được Trường cấp bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế theo phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG ĐEM LẠI

Học viên tốt nghiệp xuất sắc có cơ hội thành giảng viên tại Trường, học tiến sĩ tại Trường và cácTrường đại học khác.

Học viên có cơ hội được tuyển dụng vào Tập đoàn Ecopark và các tập đoàn, doanh nghiệp mà Trường đã liên kết hợp tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *